COOKIE POLICY

คุกกี้คืออะไร?

บริษัท คาร์เมน ซอฟต์แวร์ จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อจะทราบความสนใจในการใช้งานของท่าน และส่วนที่นิยมของเว็บไซต์เรา คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเราได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของคุกกี้

เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ดีขึ้นและตรงความต้องการของท่านได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถจดจำคุณและจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็ปไซต์ของเราสะดวกยิ่งขึ้น จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้

  • เพื่อระบุตัวตนของท่าน
  • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
  • เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  • เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆอันเกี่ยวกับการบริการ
  • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น: คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็ปไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็ปไซต์ของเราได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยท่านใช้บริการเราได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์