Carmen Software

สถานการณ์และความสำเร็จของโรงแรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในประเทศไทยจึ้งแค่ไหน? Carmensoftwareพาไปดู

Knowledge Blogs l 31.03.2024

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และทําให้พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้พักฟื้นตัวกลับสู่สภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์


เมื่อพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่าปัญหาเกือบทั้งหมดเกิดจากการกระทําของมนุษย์ และส่วนใหญ่ล้วนเป็นกิจกรรมในชีวิตประจําวันของทุกคน ซึ่งการท่องเที่ยวเองก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างปัญหามากมายต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ดังนั้นหากสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวได้ จึงนับเป็นเรื่องที่ดีและคุ้มค่าที่จะทําการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยววิถีอนุรักษ์(conservative tourism)

ตามแผนงานปี 2567-70 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ปี 2567 ได้ตั้งเป้าหมายที่จะฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ คาดรายได้ปี 2567 สูงถึง 3.1 ล้านล้านบาท ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ผ่านประสบการณ์ที่มีคุณค่าสูงและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมถึงการเร่งให้อุตสาหกรรมมีสัดส่วน 25% ของ GDP ภายในปี 2570 ในปี 2567 ททท. จะเน้นการเพิ่มทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยโดยมุ่งเป้านักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีกำลังซื้อสูง และมีจิตสำนึกที่ดี ที่จะเคารพวัฒนธรรมและสังคม

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ในระยะ 4ปีต่อไป กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทํแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 3(พ.ศ.2566-2570) โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยทางททท.ได้ระบุวิสัยทัศน์(Vision)ไว้ว่า

การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่ามีความสามารถในการปรับตัวเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม”.

โดยททท.ได้ยึดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือ ยุทธศาสตร์ที่4 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(Ecotourism) ตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่าจะบรรลุผลสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาปรับใช้จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในอีกทางหนึ่ง ททท.มองว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ย่อมต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นหรือในชนบทได้ อย่างไรก็ตามหากมองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอุตสาหกรรมบริการอย่างหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อรองรับ การท่องเที่ยว และเป็นวัตถุดิบประเภทใช้แล้วไม่หมดไป หากมีการควบคุมป้องกันด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง จะทำให้การสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เสื่อมโทรมลงไป ทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจนเกินขีดความสามารถของระบบที่จะรองรับได้ (carrying capacity)

ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(Ecotoruism) เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวมากขึ้น ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และโรงแรมเชิงนิเวศน์เพื่อเข้าไปสังเกตและชื่นชมธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่แพร่หลายในพื้นที่ธรรมชาตินั้น ๆ ททท.จึงได้ระบุว่า ให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงความสามารถในการรองรับ นักท่องเที่ยว พร้อมการบริหารจัดการจำนวนนักท่องเที่ยว และการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เช่น การปล่อยมลพิษ ของเสีย และภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยสามารถ ต่อยอดและสร้างคุณค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ความเป็นไทย และแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น โรงแรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(Ecotourism hotel)ในปัจจุบัน จึงต้องตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้มากขึ้น โดยประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของการนำหลักการ ESG เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงแรม คือการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน ลูกค้า นักลงทุน และพนักงานต่างมองหาบริษัทที่ให้ ความสำคัญกับค่านิยมเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการสนับสนุนหลักการ ESG โรงแรมสามารถ แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อ สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นของตน สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยดึงดูดและรักษาลูกค้า นักลงทุน และพนักงาน ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินได้ โดย ESG สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงของโรงแรม ประสิทธิภาพทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย เหนือสิ่งอื่นใด การนำหลักการ ESG เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงแรม คือการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างเช่น โรงแรมที่ลงทุนเพื่อปรับปรุงแหล่งพลังงานทดแทนและดำเนินโครงการเพื่อ ลดของเสียและการใช้น้ำสามารถดึงดูดลูกค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในทำนองเดียวกัน โรงแรมที่เป็นพันธมิตรกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนสามารถดึงดูดลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการนำหลักการ ESG มาใช้ปฏิบัติ โรงแรมสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกได้

ในทางกลับกัน การเพิกเฉยต่อประเด็น ESG อาจนำไปสู่ผลเสียต่อโรงแรม การไม่จัดการกับปัญหา ESG อาจทำลายชื่อเสียงของโรงแรมและนำไปสู่การสูญเสียทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หากโรงแรมไม่จัดการของเสียและการใช้น้ำอย่างพอเพียง โรงแรมอาจถูกปรับและลงโทษจาก หน่วยงานที่กำกับดูแล ในทำนองเดียวกัน หากโรงแรมไม่ได้จัดเตรียมสภาพการทำงานที่ยุติธรรม และปลอดภัยสำหรับพนักงาน โรงแรมอาจเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายและภาพลักษณ์ ต่อสังคมในทางลบ

การเพิกเฉยต่อประเด็น ESG ยังทำให้โรงแรมเสียเปรียบในการแข่งขันอีกด้วย เมื่อลูกค้า นักลงทุน และพนักงานเริ่มตระหนักถึงประเด็น ESG มากขึ้น พวกเขาอาจเลือกที่จะสนับสนุนหรือลงทุนใน โรงแรมที่มีการจัดการเชิงรุกในประเด็นเหล่านี้ เช่นนั้นแล้วหากโรงแรมยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยด้าน ESG โรงแรมอาจสูญเสียโอกาศทางธุรกิจให้กับคู่แข่งที่เล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนมากกว่าเมื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เปราะบางของพื้นที่ธรรมชาติ โดยดึงเอา คน กับ ธรรมชาติ มาอยู่ร่วมกัน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จึงเป็นตัวกำหนดให้รีอสร์ทหรือโรงแรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศนประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น โดยหลายๆโรงแรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มีการทำธุรกิจที่ยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับหลักการESG ทำให้โรงแรมเหล่านี้เลือกการผสมผสานความหรูหราเข้ากับแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สถานที่พักผ่อนในป่าอันเงียบสงบไปจนถึงรีสอร์ทเชิงนิเวศริมชายหาด

Carmen software คัดตัวอย่างโรงแรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของลูกค้าคนสำคัญที่จึ้งมากมาให้แล้ว..ไปดูกันเลย

Silavadee Pool Spa Resort@Samui, Suratthani

ที่นี่ถือได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยสูงมากจากการที่เป็นแบรนด์ของคนไทยและไม่มีสาขาอื่นใดนอกจากที่นี่ที่เดียวเท่านั้น โดยที่พักจะเป็นสไตล์พูลวิลล่าที่เลือกที่ตั้งอย่างลงตัวทั้งเรื่องระบบนิเวศและการบริการ บรรยากาศร่มรื่น หากมีแต้มบุญที่จึ้งพอ อาจจะได้เห็นฝูงปลาโลมาใกล้ๆรีสอร์ทด้วย และในบางปีก็จะมีเต่าทะเลมาวางไข่ด้วยเช่นกัน

Warana Krabi Hotel

ไปกับเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักที่ทำจากวัสดุซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาหารใช้วัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพเยี่ยมจากท้องถิ่น ผักและผลไม้ที่ใช้ทุกชนิดนำมาจากฟาร์มออร์แกนิกที่ได้การรับรองว่าปลอดภัยจากสารเคมีในทุกขั้นตอน สายเฮลตี้สามารถเอนจอยกับอาหารที่นี่ได้เลย

Veranda High Resort Hotel Chiang Mai

โรงแรมนี้ตกแต่งด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่ม สงบและสดชื่น มีล็อบบี้แบบเปิดกว้างให้ชมธรรมชาติ เสริฟ์อาหารพื้นเมืองและอาหารทั่วไปอย่างดีรสจัดจ้านถูกปากคนทานแน่อน พร้อมด้วยร้านค้าพื้นเมืองที่มีงานหัตถกรรมให้ได้เลือกสรร

Anantara Rasa Nanda Phangan

ที่พักเป็นสไตล์พูลวิลล่าสุดชิลริมชายหาด บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ พร้อมห้องอาหารบนหาดทรายขาวสะอาด มีโอ่งเก็บน้ำฝนใช้ล้างเท้าก่อนเข้าห้องไม่ต้องกลัวเปื้อน ทางรีสอร์ทยังมีกิจกรรมให้ได้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพายเรือคายัคริมชายฝั่ง ยืดเส้นกับโยคะริมหน้าผาอีกด้วย


Contact us at info@carmensoftware.com ,

Tel: +662 284 0429, +6683 424 8879

Facebook : https://www.facebook.com/carmensoftware/

Line@ : @Carmensoftware https://lin.ee/3WRvD2i

Latest blogs

Exit mobile version