Skip to content

คาร์เมนแนะ 3 วิธีพัฒนาดูแล-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เหมาะสมกับโรงแรม

Technology article l 30.04.2024

การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี เช่น การปรับปรุงเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้งานง่ายมากขึ้น หรือการเพิ่มระบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ


นอกจาก 5 ขั้นตอนที่สำคัญในการเลือกระบบบริหารจัดการโรงแรมแล้ว การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมและการดูแลบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องภายหลังการติดตั้งนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะระบบบริหารจัดการโรงแรมคือเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโรมแรมให้บรรลุเป้าหมาย สามารถช่วยควบคุมการดำเนินงานให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งลดขั้นตอนกระบวนการทำงานและลดข้อผิดพลาด ที่สำคัญต้องสามารถให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนถูกต้องทันเวลา

การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจโรงแรม เพราะระบบบริหารจัดการโรงแรมนั้นจะเป็นตัวช่วยสร้างข้อมูลที่สำคัญจากการบริหารธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมนั้นควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการโรงแรมสามารถปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการและขีดความสามารถของธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมนั้นสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีด้วยกัน เช่น การปรับปรุงเทคโนโลยีให้เป็นปัจจุบัน การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงการใช้งานให้ง่ายขึ้น หรือการเพิ่มระบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เป็นต้น

ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมนั้นควรทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรม โดยโรงแรมอาจรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงและนำมาปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือการใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการเพื่อให้ระบบบริหารจัดการโรงแรมสามารถให้ประโยชน์แก่ธุรกิจโรงแรมอย่างแท้จริง จึงควรมีการวางแผนและดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมอย่างรอบคอบ

ซึ่งการปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เข้ากับความต้องการและขีดความสามารถของธุรกิจโรงแรมต้องอาศัยวิธีไหนบ้าง ไปดูกันเลย

1.คอยดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เป็นปัจจุบัน

การดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโรงแรม เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบมีอายุการใช้งานนานขึ้น ซึ่งสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโรงแรมได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

  1. คอยอัพเดทซอฟต์แวร์และแพคเกจของระบบอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์และแพคเกจที่อัพเดทจะมีฟีเจอร์ใหม่และประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย จึงควรอัพเดทซอฟต์แวร์และแพคเกจของระบบบริหารจัดการโรงแรมที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
  2. ปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งจะช่วยให้ระบบบริหารจัดการโรงแรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอาจช่วยลดต้นทุนในการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรมได้
  3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการโรงแรม เช่น เพิ่มโปรแกรมที่สนับสนุนการทำงานของระบบ หรือการตั้งค่าระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจโรงแรม
  4. ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการโรงแรม เช่น การปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูล การปรับปรุงการจัดเก็บเอกสาร และการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการโรงแรม
  5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงการบริหารจัดการโรงแรมให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจโรงแรม
  6. ปรับปรุงหรืออัพเกรดระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เข้ากับระบบบริหารจัดการของธุรกิจโรงแรมหรือนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้ระบบบริหารจัดการโรงแรมสามารถปรับตัวและพัฒนาตามการเติบโตตามธุรกิจโรงแรม
  7. ควรเลือกบริการดูแลระบบบริหารจัดการโรงแรมจากบริษัทที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  8. สร้างกลุ่มผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรมของธุรกิจโรงแรม เพื่อให้มีการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรม 
  9. จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรม โดยมีการปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงของบุคคลอื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรมมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจะไม่ถูกเผยแพร่หรือสูญหาย
  10. จัดการปัญหาของระบบบริหารจัดการโรงแรม โดยมีการบริหารจัดการปัญหาให้มีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นที่สุด และมีการสร้างแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ประเมินประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานของระบบบริหารจัดการโรงแรมอยู่เป็นระยะ

การประเมินประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานของระบบบริหารจัดการโรงแรม ควรจะจัดทำอย่างเป็นระยะ และควรวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของระบบและการดำเนินงานของโรงแรมควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบกับความต้องการของธุรกิจโรงแรมและผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจโรงแรมได้อีกด้วย

ในการประเมินประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานของระบบ จะต้องมีการวัดปริมาณการใช้งานของระบบและการดำเนินงานของโรงแรม เช่น จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้องพักที่จอง จำนวนแขกที่มีการจอง หรือจำนวนแขกที่เข้าพักอยู่ขณะนั้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถประเมินปริมาณการใช้งานของระบบได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบให้เข้าการกับความต้องการและขีดความสามารถของธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้ การประเมินขีดความสามารถของโรงแรม และปริมาณการใช้งานของระบบบริหารจัดการโรงแรมต้องอาศัยตัวชี้วัดเช่น รายได้ของโรงแรม อัตราการเข้าพัก อัตราการจอง หรือระบบการให้บริการของโรงแรม ให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโรงแรมได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้เข้ากับความต้องการและขีดความสามารถของธุรกิจโรงแรมอีกด้วย

สำหรับธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ ควรมีระบบบริหารจัดการโรงแรมที่สามารถจัดการข้อมูลของผู้เข้าพัก และการจองห้องพัก รวมทั้งสามารถจัดการข้อมูลการขายห้องพักและการจัดการการเข้าพักของผู้เข้าพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีระบบบริหารจัดการโรงแรมที่มีคุณภาพสูงนั้น จะเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการขาย เช่น การเข้าถึงข้อมูลการจองห้องพักและการแจ้งชำระเงินออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการ รวมถึงลดต้นทุนพนักงานบริการ และยังสามารถปรับปรุงการบริการของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

การมีระบบบริหารจัดการโรงแรมที่มีคุณภาพสูงยังมีข้อดีอีกมาก ซึ่งโรงแรมสามารถจัดการข้อมูลผู้เข้าพักได้อย่างครอบคลุมได้ด้วยตนเอง เช่น การจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้เข้าพัก การบันทึกข้อมูลการเข้าพักของผู้เข้าพัก และการจัดการจองห้องพัก ซึ่งตัวระบบจะจัดการข้อมูลตามขั้นตอนมาตรฐานแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยลดปัญหาหรือการผิดพลาดในการโอนถ่ายข้อมูล ซึ่งการมีระบบที่มีคุณภาพนี้จะช่วยให้โรงแรมให้บริการแก่แขกผู้เข้าพักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้การมีระบบบริหารจัดการโรงแรมที่มีคุณภาพสูงนี้ จึงเป็นตัวช่วยจัดการข้อมูลลูกค้า การบริหารจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการจัดการการบริการของพนักงานอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือน “มือขวาของโรงแรม” และช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปรับปรุงการให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า

3.ทยอยปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของธุรกิจ

ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้นั้น ทุกโรงแรมควรทยอยปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจโรงแรมเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยโรงแรมควรพัฒนาระบบการบริหารโรงแรมให้ตรงต่อความต้องการของธุรกิจและลูกค้า ซึ่งการปรับปรุงระบบดังกล่าว อาจหมายรวมถึงการปรับปรุงการเชื่อมโยงระหว่างแต่ละแผนกของธุรกิจโรงแรม เช่น การจัดการห้องพัก การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการจัดการพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการให้บริการ การจัดการทางด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงานของแต่ละส่วน 

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมยังช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้บริการแขกผู้เข้าพักออนไลน์ การจัดจำหน่ายห้องพักโดยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการจัดการโปรโมชั่นและการส่งเสริมการตลาดของโรงแรม เป็นต้น

การปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมยังช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการจัดการกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการให้บริการและการตลาดให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมืออาชีพมากขึ้น 

การเลือกระบบบริหารจัดการโรงแรมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจโรงแรมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะระบบบริหารจัดการโรงแรมเหล่านี้จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการของโรงแรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของระบบบริหารจัดการโรงแรมที่มีอยู่บนตลาด จากนั้นควรประเมินผลการทำงานของระบบบริหารจัดการโรงแรม เปรียบเทียบระบบบริหารจัดการโรงแรมที่เลือกไว้ กับระบบอื่น ๆ ที่มีอยู่บนตลาด จะช่วยให้คุณได้ทราบว่า ระบบบริหารจัดการโรงแรมที่เลือกไว้นั้นเหมาะสมกับธุรกิจโรงแรมของคุณหรือไม่ ก่อนดำเนินการจัดซื้อระบบบริหารจัดการโรงแรมที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจโรงแรม

เมื่อเลือกระบบบริหารจัดการโรงแรมได้อย่างเหมาะสมแล้ว ทุกขั้นตอนการใช้งาน ตั้งแต่ดำเนินการติดตั้ง การเริ่มใช้งาน การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เข้ากับความต้องการและขีดความสามารถของธุรกิจโรงแรม ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะระบบนี้จะสะท้อนความพร้อมของโรงแรมจากระบบบริหารจัดการโรงแรมที่เลือกไว้ โดยการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เป็นปัจจุบันนั้น ก็จะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงแรมออกไปได้อีกด้วย

โรงแรมควรประเมินประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานของระบบ เพื่อดูว่าระบบนั้นมีประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานที่เหมาะสมหรือไม่ หากพบว่าระบบยังมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าหรือไม่เหมาะสม ควรดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจโรงแรม และควรประเมินประสิทธิภาพและปริมาณการใช้งานของระบบ เพื่อช่วยให้ธุรกิจโรงแรมสามารถสร้างข้อมูลสำคัญให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ธุรกิจโรงแรมของคุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย


Contact us at info@carmensoftware.com ,

Tel: +662 284 0429, +6683 424 8879

Facebook : https://www.facebook.com/carmensoftware/

Line@ : @Carmensoftware https://lin.ee/3WRvD2i

Latest blogs