Skip to content

บริหารโรงแรม

ความสำคัญของ ESG ในอุตสาหกรรมโรงแรม

ความสำคัญของ ESG ในอุตสาหกรรมโรงแรม : ประโยชน์และความเสี่ยง

ประโยชน์ของการนำหลักการ ESG เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรงแรม คือการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน