Chuyển tới nội dung

Tài khoản phải thu

Tiếp nhận tài khoản công nợ/chuyển khoản trực tiếp từ chức năng phải thu của hệ thống PMS.

Chức năng đầy đủ để quản lý sổ cái thành phố

Carmen cung cấp khả năng duy trì các giao dịch công nợ/chuyển khoản chính xác và báo cáo tuổi nợ mà không có giới hạn về thời kỳ dữ liệu lịch sử, cũng cung cấp khả năng in báo cáo tuổi nợ có hiệu lực tại thời điểm trong quá khứ (retroative).

Tích hợp PMS

Tích hợp đầy đủ với nhiều hệ thống PMS khách sạn đã được chọn.

Phát hành hóa đơn và bảng sao kê linh hoạt

Kiểm soát tốt hơn cách tạo và cung cấp hóa đơn và báo cáo của khách hàng. Báo cáo định dạng linh hoạt và có thể chỉnh sửa để in, xuất tệp PDF. Lưu giữ hồ sơ tham chiếu các mã đặt phòng.

Thanh toán định kỳ

Tạo các mẫu hợp đồng để áp dụng và quản lý nhiều khoản phí.

Quy trình đối chiếu thẻ tín dụng

Thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn của khách sạn để xử lý đối chiếu thẻ tín dụng trong các khoản phải thu. Phí thẻ tín dụng và thuế có thể cùng một giao dịch nhập tại điểm đồng nhất số liệu.

Tài khoản phải thu

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.