Chuyển tới nội dung

Đăng ký tài sản

Quản lý toàn bộ vòng đời tài sản cố định của bạn từ khi mua lại đến khi thanh lý. Duy trì khả năng hiển thị đầy đủ của tài sản cố định và tính toán khấu hao, tích hợp hoàn toàn với tất cả các mô-đun tài chính Carmen khác.

Cung cấp cái nhìn bao quát về trạng thái và vị trí của Tài sản.

Tích hợp đơn đặt hàng. Chuyển đổi mua hàng thành tài sản cố định mà không cần nhập lại dữ liệu.

Đăng ký hàng loạt tương ứng với các biến thể mặt hàng riêng lẻ theo dõi thông tin như số sê-ri, vị trí và quy cách.

Nhãn mã vạch hoặc mã QR được in và quét cho phép bạn theo dõi thiết bị của bạn trên khắp các địa điểm.

Đăng ký tài sản

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.