Chuyển tới nội dung

Kiểm toán nguồn thu nhập

Khả năng kiểm soát. Tương thích với phần mềm quản lý khách sạn (PMQLKS/PMS) được quốc tế chấp nhận. Theo dõi sổ cái của khách hàng ngày, hàng tháng và hàng năm.

Tài khoản phải thu

Tiếp nhận tài khoản công nợ/chuyển khoản trực tiếp từ chức năng phải thu của hệ thống PMS.

Các khoản phải trả

Được thiết kế để tự động hóa các quy trình nhập dữ liệu. Giải pháp cung cấp tối ưu hóa khối lượng công việc bằng cách giảm hoặc loại bỏ các giao dịch thủ công và các mục nhập trùng lặp. Các quy trình kinh doanh cũng được cải thiện thông qua tích hợp theo định hướng linh hoạt mang lại hiệu quả và khả năng chỉnh sửa hoặc hiệu chỉnh dữ liệu bất cứ lúc nào.

Sổ cái tổng hợp

Tăng cường kiểm soát nội bộ và khả năng kiểm toán. Một sổ cái tích hợp duy nhất. Kết hợp chức năng của sổ cái danh nghĩa, sổ cái phải thu và phải trả, sổ cái thu nhập và sổ cái do người dùng xác định. Một công cụ xử lý giao dịch tài chính thời gian thực mạnh mẽ ngay lập tức trở nên rõ ràng với tác động của bất kỳ bài đăng tài chính nào.

Báo cáo tài chính

Đa nghiệp vụ – Hợp nhất báo cáo tài chính.

Cho phép tất cả các báo cáo của bạn được hiển thị trong chế độ xem so sánh ngày, tháng, quý, năm hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác mà không có giới hạn thời gian của dữ liệu lịch sử.

Đăng ký tài sản

Duy trì khả năng hiển thị đầy đủ các tài sản cố định của bạn bắt đầu từ quá trình mua lại, duy trì lịch trình khấu hao, theo dõi vị trí và di chuyển thông qua việc xử lý tài sản cố định đang sở hữu. Tích hợp hoàn toàn với tất cả các mô-đun tài chính khác.

Kho

Kiểm soát và quản lý các mặt hàng của bạn một cách hiệu quả và không mất dấu quản lý chi phí với công cụ quản lý hàng tồn kho trên toàn hệ thống.

Mua hàng

Hợp lý hóa quy trình mua hàng.

Công thức chế biến ẩm thực

Quản lý công thức nấu ăn và nguyên liệu để đảm bảo dữ liệu công thức nấu ăn tiêu chuẩn, tối ưu hóa chi phí thực phẩm và hơn thế nữa!

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.