Chuyển tới nội dung

Báo cáo tài chính

Cho phép tất cả các báo cáo của bạn được hiển thị trong chế độ xem so sánh ngày, tháng, quý, năm hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác mà không có giới hạn thời gian của dữ liệu quá khứ.

Báo cáo của Trung tâm lợi nhuận

Hiển thị báo cáo Lãi lỗ quản lý cho từng trung tâm lợi nhuận / chi phí, dựa trên tất cả các khoản thu và chi phí của nó, trực tiếp và gián tiếp. Bạn có thể chọn hiển thị các định dạng hàng năm hoặc hàng tháng và so sánh nó với số liệu và số liệu lập ngân sách của năm ngoái. Số thống kê hoạt động, chẳng hạn như; Công suất phòng, giá phòng trung bình, v.v. có thể được hiển thị trực tiếp trong báo cáo tài chính hoạt động.

Báo cáo quản lý hàng ngày

Công cụ tích hợp MS Excel cho phép bạn tùy chỉnh định dạng báo cáo doanh thu hàng ngày và truy cập vào báo cáo doanh thu hàng ngày tiêu chuẩn. Báo cáo Doanh thu hàng ngày có thể được nhóm theo tài khoản hoặc chi tiết với bảng phân tích hàng ngày, so sánh ngân sách hàng tháng hoặc hàng năm.

Báo cáo tài chính

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.