Chuyển tới nội dung

Sổ cái tổng hợp

Một sổ cái tích hợp duy nhất. Kết hợp chức năng của sổ cái danh nghĩa, sổ cái phải thu và phải trả, sổ cái thu nhập và sổ cái do người dùng xác định. Công cụ xử lý giao dịch tài chính thời gian thực mạnh mẽ ngay lập tức làm rõ tác động của bất kỳ bài đăng tài chính nào.

Kết nối MS Excel với kế toán của bạn

Cung cấp cho bạn sức mạnh để tạo các mẫu báo cáo tài chính không giới hạn. Cho phép bạn quản lý tất cả các khía cạnh của từng trung tâm chi phí với một bộ công cụ tự động đầy đủ.

Tạo Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Số dư thử nghiệm (trial balance) hoặc lãi & lỗ trong nhiều giai đoạn.

Cải thiện báo cáo và nhập dữ liệu giúp bạn dễ dàng chuyển đổi dữ liệu tải xuống từ Carmen thành báo cáo và tải lên hàng loạt mục nhập bằng MS Excel.

Phiếu nhật ký

Sổ cái không giới hạn được xác định trước bởi người dùng cho phép tổ chức các chứng từ khác nhau hiệu quả hơn và giúp bạn dễ dàng kiểm soát và tìm kiếm lại chứng từ.

Các mẫu giao dịch tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa sai sót khi nhập các mục nhật ký thủ công.

Đảm bảo tính chính xác và hiệu quả với chức năng tự động tạo các bút toán kế toán dựa trên các thông số được xác định trước cho chứng từ định kỳ. Để dễ dàng tạo lại các giao dịch thường xuyên, chỉ cần sử dụng chức năng sao chép và chuyển đổi chứng từ, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Sửa đổi ngân sách

Nhanh chóng tạo báo cáo kết quả hoạt động đầy đủ, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho các kế hoạch kinh doanh mới. Bạn có thể dễ dàng dự báo lợi nhuận của chiến lược kinh doanh của mình với nhiều kịch bản.

Sổ cái tổng hợp

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.