Chuyển tới nội dung

Kiểm toán nguồn thu nhập

Khả năng kiểm soát.

Tương thích với các phần mềm quản lý khách sạn (PMS) được quốc tế chấp nhận như:

  • Opera
  • Hotelogix
  • Guestline
  • IQware
  • Cloudbeds
  • Info Starlight
  • Protel
  • Fidelio
  • HMS & và nhiều PM khác…

Đối chiếu dễ dàng với PMS

Cung cấp đơn điểm đối chiếu dễ dàng để hỗ trợ các công việc hàng ngày bằng cách khớp với các báo cáo tương đương trong cả hai hệ thống.

Theo dõi sổ cái của khách hàng ngày, hàng tháng và hàng năm

Với tính năng đăng lên độc đáo của Carmen, tự động so sánh giao dịch các nguồn doanh thu với sổ chi tiêu của khách, đảm bảo tính chính xác số liệu sổ cái của khách.

Kiểm toán nguồn thu nhập

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.