Chuyển tới nội dung

Kho

Kiểm soát và quản lý các mặt hàng của bạn một cách hiệu quả và không mất dấu quản lý chi phí với công cụ quản lý hàng tồn kho trên toàn hệ thống.

Quản lý hàng tồn kho

Kiểm soát và quản lý các mặt hàng của bạn một cách hiệu quả và không mất dấu quản lý chi phí với công cụ quản lý hàng tồn kho trên toàn hệ thống.

Nhiều phương pháp định giá

Sử dụng phương pháp giá đơn vị bình quân (Weighted Average) hoặc nhập trước xuất trước (FIFO). Cho phép bạn thực hiện các điều chỉnh trực tiếp về chi phí và số lượng hàng tồn kho vật lý.

Đơn vị vật phẩm

Đơn vị cơ sở chính và đơn vị không phải cơ sở không giới hạn với tỷ lệ chuyển đổi có thể được thêm vào cho mỗi mục như Đơn vị yêu cầu, Đơn vị chuyển, Đơn vị nhận và Đơn vị công thức.

Yêu cầu xuất / chuyển kho

Hoàn thành các chức năng cho các mặt hàng yêu cầu, xuất kho, chuyển kho theo quy trình tuân thủ đầy đủ các hoạt động tiêu chuẩn của Khách sạn.

Kiểm kho

Cho phép kiểm hàng tồn kho thực tế từng địa điểm cho đến khi hoàn thành việc kiểm hàng tồn kho nhưng vẫn linh hoạt cho các nhiệm vụ và hoạt động xuất nhập kho hàng ngày.

Kho

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.