Skip to content

ระบบบริหารจัดการโรงแรม

The Benefits and Challenges of Implementing the USALI

ประโยชน์และความท้าทายของการนำระบบบัญชีมาตรฐานสำหรับธุรกิจโรงแรม (USALI) เข้ามาใช้

USALI ช่วยให้โรงแรมสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน ตลอดจนเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ