Chuyển tới nội dung

Các khoản phải trả

Được thiết kế để tự động hóa các quy trình nhập dữ liệu, giải pháp cung cấp tối ưu hóa khối lượng công việc bằng cách giảm hoặc loại bỏ các giao dịch thủ công và các mục nhập trùng lặp.

Các quy trình kinh doanh cũng được cải thiện thông qua tích hợp hệ thống theo định hướng hàng loạt linh hoạt mang lại hiệu quả và khả năng chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa dữ liệu bất cứ lúc nào.

Xử lý hóa đơn nhà cung cấp

Hóa đơn định kỳ có thể được cài đặt để tạo tự động và không cần nhập thủ công. Tự động hóa tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác. Các hóa đơn chi tiết bao gồm; Hoàn thành thông tin Hóa đơn, chi tiết Ngày lập hóa đơn, Ngày giao dịch, Ngày lập hóa đơn thuế, Số tham chiếu, Mô tả, Nhận xét, v.v.

Kiểm soát hoàn toàn giải pháp nhà cung cấp

Kiểm soát hoàn toàn việc lựa chọn hóa đơn để thanh toán toàn bộ hoặc một phần. Xử lý thuế khấu lưu với nhiều hơn một tỷ lệ cho mỗi giao dịch trong thanh toán toàn bộ hoặc một phần. Tùy chọn ghi nhận giao dịch theo Ngày thanh toán, Ngày séc hoặc Ngày thanh toán bù trừ.

Địa phương hóa thuế mua hàng

Các tiêu chuẩn hoạt động quốc tế, với thuế địa phương, bao gồm các thủ tục thuế VAT và Thuế khấu lưu cũng như các báo cáo và biểu mẫu bắt buộc. Quản lý thuế đầu vào đảm bảo theo dõi và duy trì đầy đủ các hóa đơn thuế với các tham chiếu trạng thái khác nhau. Tự động chuyển đổi giao dịch Thuế đầu vào, đang chờ xử lý để nộp thuế đầu vào.

Nộp thuế điện tử trực tuyến

Có sẵn cho Thái Lan và có thể được điều chỉnh cho các quốc gia khác – PND 2, 3 53 xuất sang định dạng tệp cụ thể để gửi đến trang web của bộ phận doanh thu. Các trường thông tin tham khảo khác được thêm vào màn hình nhập thuế khấu lưu.

Tích hợp chuyển khoản ngân hàng

Tích hợp với hầu hết các ngân hàng, giúp hợp lý hóa quy trình thanh toán của nhà cung cấp. Tệp thanh toán hàng loạt có thể được tùy chỉnh để tuân thủ tất cả các yêu cầu của Ngân hàng địa phương hoặc quốc tế.

Đối chiếu séc

Bằng cách nhập giao dịch ngân hàng của bạn, Carmen xác minh rằng số tiền trên bảng sao kê ngân hàng là nhất quán và khớp với số tiền trong Tài khoản của công ty. Phân tích sẽ phác thảo bất kỳ sự khác biệt nào và bạn có thể chọn xác nhận đơn giản những gì Carmen gợi ý. Luôn cập nhật sổ đăng ký séc và quản lý dòng tiền ra bằng cách sử dụng các quy trình tiêu chuẩn và báo cáo linh hoạt.

Các khoản phải trả

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.